Firmy

INNE

Więcej...


Rachunki bieżące

Rachunki bieżące

Bank prowadzi rachunki bankowe dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Bank otwiera rachunki bankowe w celu gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń pieniężnych.
 

Istnieje możliwość wyodrębnienia z rachunku bankowego środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele.

Zalety posiadania rachunku bankowego:
 
  realizacja przelewów w systemie ELIXIR,
  składanie zleceń płatniczych za pomocą usługi KIRI,
  możliwość korzystania z kart płatniczych,
  możliwość płatności zagranicznych,

Więcej...


Rachunki terminowych lokat

Lokaty terminowe dla podmiotów gospodarczych

 

Rachunki lokat terminowych służą do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez zadeklarowany okres określony w umowie.

Otwarcie rachunku bankowego lokaty terminowej następuje z chwilą podpisania umowy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej.

                                                  

                                 Zapraszamy do naszej placówki

         

 

 

 

 

Więcej...


Oferta kredytowa

 

Kredyt w rachunku bieżącym

Przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach przyznanego limitu kredytowego.
 

 

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałego zwiększenia istniejącego majątku podmiotu gospodarczego.

 

               Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

                        Tym kredytem sfinansujemy zakup:

                          zakup towarów handlowych
                          zakup materiałów do produkcji
                          pokrycie bieżących zobowiązań

                 

                        

Kredyt hipoteczny w rachunku kredytowym

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego), finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, refinansowanie kredytów gospodarczych udzielonych przez Bank i inne banki. Kredyt może być udzielony na okres do 15 lat. Kwota kredytu nie może przekroczyć 50% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

 

                        

Kredyt UNIA BIZNES / UNIA SUPER BIZNES

Kredyt UNIA BIZNES  
przeznaczony na sfinansowanie tej części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczony cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy o dofinansowanie

Kredyt UNIA SUPER BIZNES
przeznaczony na sfinansowanie tej części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczony cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy o dofinansowanie przeznaczony na sfinansowanie do 100% przewidywanych kosztów realizacji projektu, obejmujący część pomostową spłacaną z uzyskanego dofinansowania i uzupełniającą spłacaną ze środków własnych

 

Więcej...


Bankowość elektroniczna

Swobodne dysponowanie rachunkiem i stały kontakt z Bankiem!

eBankNet - to system bankowości internetowej zapewniający wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W ramach systemu Klient uzyskuje możliwość swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi w Banku.

Jedynym warunkiem posiadania usługi eBankNet jest dostęp do internetu!

Zaletą eBankNet jest fakt, iż nie wychodząc z domu można zrealizować zaplanowane zlecenia, a dodatkowym atutem jest niski koszt dostępu do operacji bankowych i duża oszczędność własnego czasu. Dostęp do konta zabezpieczony jest procedurami uwierzytelniania, natomiast wszelkie operacje związane z transmisją danych są szyfrowane.

NOWE USŁUGI w ramach eBankNet - możliwość autoryzowania transakcji za pomocą hasła przesyłanego drogą SMS na telefon komórkowy oraz powiadomienia SMS o zdarzeniach.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat bezpieczeństwa finansowego w bankowości elektronicznej oraz przestępstwach finansowych z tym związanych. http://www.knf.gov.pl/Images/Bezp_finansowe_tcm75-39005.pdf

Usługa eCorpoNet pozwala na dokonywanie szeregu operacji bankowych za pośrednictwem Internetu. Wybierając eCorpoNet uzyskujesz swobodny dostęp do rachunkustały kontakt z bankiem, bezpieczeństwo przeprowadzonych operacji.eCorpoNetdedykowany jest szczególnie dla osób prowadzących działalność gospodarcząjednostek budżetowychstowarzyszeńwspólnot i innych organizacji w których akceptację przelewów obciążających rachunek dokonuje co najmniej jedna osoba.

 Jakie korzyści daje usługa?

   Za pośrednictwem usługi eCorpoNet zyskujesz mnóstwo możliwości:

 • łatwy dostęp do wszystkich wskazanych rachunków niezależnie od miejsca i czasu
 • dokonywanie dowolnych przelewów, w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego
 • realizacja zleceń z odroczonym terminem płatności 
 • tworzenie i edycja listy kontrahentów
 • uzyskanie informacji o wysokości sald na rachunkach
 • uzyskanie informacji o operacjach bieżącychhistorii operacji oraz niewykonanych operacjach na rachunku  
 • wyszukiwanie operacji w historii po kwocie, numerze iban, nazwie odbiorcy, tytule
 • usunięcie przelewu przed rozpoczęciem realizacji przez Bank
 • definiowanie różnych użytkowników i poziomów dostępu (uprawnień) do wybranych rachunków
 • akceptowanie przelewów pojedyncze i zbiorcze
 • importowanie danych z innych programów np. płacowych 

Dodatkowymi atutami usługi są niskie opłaty za przelewy i niezależność podczas zarządzania swoim rachunkiem bankowym.

Więcej...


Karty bankomatowe

Strona w opracowaniu przepraszamy.

Więcej...


 < 1 2

Bank Spółdzielczy w Chmielniku

Ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

Tel. 41 354 22 67

Fax. 41 354 28 97

Created by nowoczesnestrony.com