Rolnicy

RACHUNKI

Rachunek bieżący

Rachunek przeznaczony jest dla rolników, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza.

Do wniosku o otwarcie rachunku, Klient powinien dołączyć dowód osobisty oraz dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności rolniczej  (np. nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie właściwych urzędów gminy o posiadaniu lub dzierżawie gospodarstwa rolnego lub akt notarialny ).

Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi (za pomocą systemu SWIFT).

Korzyści:

-     bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych
-     terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
-     korzystanie z kredytów, i innych usług bankowych oferowanych przez  Bank

Więcej...


LOKATY

 

 

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

 

Rachunki terminowe

Rachunki lokat terminowych służą do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez zadeklarowany okres określony w umowie.

Otwarcie rachunku bankowego lokaty terminowej następuje z chwilą podpisania umowy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej.

Lokata terminowa może być podjęta po upływie okresu zadeklarowania lub pozostawiona na dalszy taki sam okres.

Środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych mogą być wnoszone na następujące okresy,            1-, 3-, 6-, 12-, 24-miesięczne.Minimalna kwota wkładu 500zł

Bank nie pobiera opłat i prowizji za prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

Środki zgromadzone na rachunkach w BS Chmielniku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

 

 Zapraszamy do naszych placówek!

 

 

Więcej...


KARTY BANKOMATOWE

Więcej...


BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Więcej...


KREDYTY

Oferta kredytowa

KREDYT  W RACHUNKU BIEŻĄCYM 

 • środki na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z działalności gospodarczej
 • możliwość spłaty zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez inny bank
 • długi okres kredytowania do 24 miesięcy
 • możliwość wielokrotnego przedłużania kredytu na dalsze okresy
 • możliwość indywidualnego ustalania zabezpieczenie spłaty kredytu

 

 • KREDYT OBOROTOWY "ROLNK"

1.          Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym - każde uruchomienie transzy, dokonane w ciężar rachunku kredytowego powoduje zmniejszenie o wykorzystaną kwotę dostępnych środków pieniężnych w ramach  kredytu i uniemożliwia ponowne jej wykorzystanie

2.Kredyt ewidencjonowany jest w rachunku kredytowym.

          3. Produkt przeznaczony dla Klientów:

1)         prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego;

2) zewnętrznych i wewnętrznych.

4.   Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej i/lub rolniczej a w szczególności na finansowanie:

1)     bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych;

2)         jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług;

          4.  Wymagania dodatkowe wobec Klienta:

1)        posiadanie rachunku bieżącego w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty. Nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku rachunek bieżący, przed uruchomieniem kredytu;

1.          Maksymalną kwotę kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta z zastrzeżeniem, iż kwota kredytu nie może przekroczyć:  1600 zł na 1/ha użytków rolnych

 5. Minimalna kwota kredytu wynosi 1 000 PLN.

 

              KREDYT INWESTYCYJNY

 • Możliwość sfinansowania zakupu m.in. środków transportumaszyn i urządzeńnieruchomości
 • Długi okres kredytowania nawet do 15 lat
 • Możliwość finansowania nawet do 90% inwestycji
 • Długi okres karencji w spłacie kredytu do 24 miesięcy
 • Możliwość wyboru waluty: PLN
 •  

              KREDYT  INWESTYCYJNY "SZYBKA INWESTYCJA "

 • Możliwość sfinansowania zakupu m.in. środków transportumaszyn i urządzeńnieruchomości
 • Długi okres kredytowania nawet do 15 lat
 • Możliwość finansowania nawet do 90% inwestycji
 • Długi okres karencji w spłacie kredytu do 24 miesięcy
 • Możliwość wyboru waluty: PLN
 •  
 • KEDYTOWA LINIA HIPOTECZNA

Więcej...


KREDYTY POMOSTOWE

KREDYT " UNIA BIZNES"  dla działalności rolniczej

                          

 • dostosowanie procesu udzielenia kredytu do procedur związanych z funduszami unijnymi
 • akceptowanie przez Bank wzorów dokumentów wymaganych przez instytucję publiczną przyznającą dotację
 • długi okres ważności promesy kredytowej do 9 miesięcy
 • możliwość sfinansowania do 100% wartości przedsięwzięcia
 • okres kredytowania do 15 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 2 lat
 • możliwość zwolnienia z prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
 • dostępność kredytu w PLN

 

Więcej...


KREDYTY PREFERENCYJNE

KREDYTY PREFERENCYJNE 2015-2020

KREDYTY Z DOPŁATĄ DO OPROCENTOWANIA

 • Linia RR - Kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym
 • Linia Z - Kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych
 • Linia PR - Kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów 

KREDYT KLĘSKOWE

 • Linia K01 - Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
 • Linia K02 - Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę 

KREDYT Z DOPŁATĄ DO KAPITAŁU

 • Linia MRcsk - Kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych przez młodych rolników 

 

Więcej...


UBEZPIECZENIA

Więcej...


INNE

Więcej...


Bank Spółdzielczy w Chmielniku

Ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

Tel. 41 354 22 67

Fax. 41 354 28 97

Created by nowoczesnestrony.com