Rolnicy

KREDYTY PREFERENCYJNE

Kredyty z dopłatą do oprocentowania

                     Kredyty z linii RR, Z, PR

 • Możliwość sfinansowania w szerokim zakresie potrzeb inwestycyjnych klientów prowadzących gospodarstwa rolne, działy specjalne produkcji rolnej, rybactwo śródlądowe, przetwórstwo produktów rolnych ryb, skorupiaków i mięczaków
 • Długi okres kredytowania nawet do 15 lat
 • Możliwość finansowania nawet do 80% inwestycji w gospodarstwach rolnych lub do 70% w pozostałych przypadkach
 • Wysoka kwota kredytu odpowiednio dla:
  • gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
  • działów specjalnych produkcji rolnej lub rybactwie śródlądowym, nawet do kwoty 8 mln zł
  • przetwórstwa produktów rolnych ryb, skorupiaków i mięczaków, nawet do kwoty 16 mln zł
 • Długi okres karencji w spłacie kredytu do 24 miesięcy
 • Atrakcyjne oprocentowanie - 0,67*WIBOR 3M+2,5% nie mniej niż 3%, a w pozostałej części przez ARiMR

Kredyty z linii ZC

 • Możliwość sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, podjętych w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw, z wyłączeniem zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz budżetu środków europejskich.
 • Okres kredytowania do 10 lata, pomimo stosowania dopłat Agencji do lat 8.
 • Nie jest wymagany wkład własny.
 • Kwota kredytu nie przekracza kwoty zobowiązań cywilnoprawnych, które mogą być podjęte nawet do wysokości 5 mln zł.
 • Atrakcyjne oprocentowanie – przez pierwsze dwa lata klient płaci 1%, przez następne lata do czasu wyczerpania dopłat ARiMR 2,5%.
 • Brak okoliczności wpływających na zwrot dopłat - nie przewiduje się przypadków kiedy obowiązywałby zwrot dopłat lub zaprzestanie stosowania dalszych, co daje Kredytobiorcy dużo swobody w zarządzaniu inwestycją jaką poczynił w ramach pierwotnej umowy kredytu
 • Korzyści wynikające ze stałego oprocentowania - stałe oprocentowanie wskazane dla tej linii kredytowej płacone przez Kredytobiorcę, nie uzależnione od zmiany stopy redyskonta weksli przez 8 lat, może przekonać Klienta do zainteresowania się ofertą Banku
 • Oświadczenie Klienta w przypadku produkcji mieszanej - Klientowi, który nie spełnia warunków linii ze względu na brak właściwego kodu PKD, a mimo wszystko prowadzi przynajmniej w części produkcję w zakresie mleka, świń lub owoców i warzyw, może skorzystać z kredytu z linii ZC pod warunkiem złożenia przez niego oświadczenia o spełnieniu warunków linii.

Kredyty klęskowe

          

 • Możliwość odtworzenia środków trwałych lub przywrócenia gospodarstwu rolnemu bądź działowi specjalnemu produkcji rolnej produkcyjności po wystąpieniu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę
 • Wysoka kwota kredytu odpowiednio dla:
  • gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
  • działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
 • Długi okres okres kredytowania: K01 do 15 lat, K02 - 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód
 • Brak wkładu własnego
 • Długi okres karencji w spłacie kredytu: K01 do 24 miesięcy, K02 do 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód
 • Atrakcyjne oprocentowanie - K01 - 0,67 *WIBOR 3M+2,5% nie mniej niż 3%, K02 - 0,5 * WIBOR 3M+2,5% nie mniej niż 1,5% - pod warunkiem ubezpieczenia ponad 50% upraw, a w pozostałej części przez ARiMR
 • Dostępne Linie kredytowe    K01 ,K02 ,DK01 ,DK02 ,
  • Kredyty z dopłatą do kapitału

   
  • Wysoka kwota kredytu – nawet do 5 mln zł
  • Niski wkład własny – minimum 10% wartości nabywanych użytków rolnych
  • Długi okres kredytowania – do 15 lat
  • Długi okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
  • Pomoc w spłacie kredytu ARiMR do równowartości 70 tys. EUR wg kursu NBP, nie przekraczającej 60% kwoty udzielonego kredytu wypłacaną w dwóch ratach:
   • I rata w wysokości 80% kwoty pomocy po zrealizowaniu inwestycji
   • II rata w wysokości 20% kwoty pomocy po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu
  • Linia MRcsk

   

  Rodzaj kredytu
  • kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym z częściową spłatą kapitału przez ARIMR
  Kredytobiorcy osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • ma nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu
  • jest mikro lub małym przedsiębiorstwem
  • posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem lub zobowiąże się do ich uzyskania w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy kredytu
  • po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem
  • zobowiąże się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo i złoży w Banku oświadczenie w tej sprawie
  • przedłoży plan inwestycji, którego realizacja powinna rozpocząć się w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu i zapewnia osiągnięcie rocznej nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu
  Przeznaczenie
  • zakup użytków rolnych celu rozpoczęcie działalności przez młodych rolników 

 


Bank Spółdzielczy w Chmielniku

Ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

Tel. 41 354 22 67

Fax. 41 354 28 97

Created by nowoczesnestrony.com