Rolnicy

KREDYTY POMOSTOWE

Kredytobiorca:

          Kredyt Unia Biznes dla działalności rolniczej

Produkt przeznaczony dla Klientów:

 • prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego
 • zewnętrznych i wewnętrznych
Przeznaczenie:
 • sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem kredytu na innowacje technologiczne) lub z programów wspólnotowych
 • finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, w zakresie, jak w przypadku kredytu inwestycyjnego
 • sfinansowanie do 100% przewidywanych kosztów projektu, obejmujących część pomostową kredytu i część uzupełniającą
 • w przypadku, gdy Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu VAT - wówczas kredyt inwestycyjny Unia Biznes może być przeznaczony na sfinansowanie również podatku VAT.
 • w przypadku, gdy Klientowi przysługuje prawo do zwrotu VAT, kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie wartości netto przedsięwzięcia. Na wydatki związane z finansowaniem podatku VAT Bank może udzielić kredytu obrotowego
 • sfinansowanie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej, stanowiących element składowy inwestycji, pod warunkiem, że istnieje możliwość zabezpieczenia spłaty kredytu również z innych źródeł niż finansowane wartości niematerialne i prawne
 
 • maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem
 • minimalna kwota kredytu wynosi 20 000 zł lub równowartość w walucie obcej wg średniego kursu NBP z dnia złożenia przez Klienta wniosku kredytowego
 • wymagany minimalny udział środków własnych Klienta w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi 10% wartości przedsięwzięcia
 • wkład własny nie jest wymagany w przypadku zastosowania jednej lub kilku form zabezpieczeń w łącznej wysokości stanowiącej wnioskowaną kwotą kredytu. Do w/w form zabezpieczeń należą formy zabezpieczeń wskazane w załączniku nr 68 „Wskaźniki korygujące wartości przyjętych zabezpieczeń” do Instrukcji prawnych form zabezpieczenia wierzytelności, dla których wskaźnik korygujący wynosi 100%), w szczególnościkaucja środków pieniężnych

 


Bank Spółdzielczy w Chmielniku

Ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

Tel. 41 354 22 67

Fax. 41 354 28 97

Created by nowoczesnestrony.com