Skip to main content

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to kolejny instrument wsparcia rodziny ze strony Państwa Polskiego.

Komu przysługuje ?

Dofinansowanie przysługuje rodzicom na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji. Dofinansowanie przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Jak złożyć wniosek ?

Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez:

Pamiętaj !

  • wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do swojej bankowości elektronicznej. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

  • przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Dofinansowanie pobytu w żłobku

  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku, który zostaje przekazany do ZUS.

Bank Spółdzielczy w Chmielniku

ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

Tel. 41 354 22 67

 
Znajdziesz nas też tutaj