Skip to main content
  • Historia Banku

Historia Banku

RYS HISTORYCZNY

Udokumentowana historia bankowości spółdzielczej na terenie działania naszego Banku sięga 1912 r. W tym roku, z inicjatywy działaczy chłopskich, powstały Towarzystwa Oszczędnościowo-Kredytowe w Drugni i Lisowie a rok później w Sędziejowicach. Podstawowym celem powstałych Towarzystw było wspieranie swoich Członków krótkoterminowymi pożyczkami przeznaczonymi na rozwój handlu, rzemiosła i gospodarstw rolnych. Działalność kredytową wprowadzono w oparciu o zgromadzone wkłady oszczędnościowe ludności oraz uzyskany kredyt w Banku Państwowym. Odpowiedzialna i mądra polityka ówczesnych władz Towarzystwa przyczyniła się do jego dynamicznego rozwoju.

W roku 1925 Walne Zgromadzenia Towarzystw w Drugni, Lisowie i Sędziejowicach przyjmują nowe statuty i zmieniają swoje nazwy na Kasę Stefczyka Spółkę z odpowiedzialnością nieograniczoną. W roku 1926 z inicjatywy mieszkańców miasta Chmielnika powołany zostaje do życia Bank Udziałowy w Chmielniku.

Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 02 kwietnia 1926 r. zarejestrował działalność tego Banku. Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa przetrwała wielki kryzys gospodarczy. Przerwana w okresie okupacji działalność została wznowiona z dniem 01 października 1945 r.

Ważnym wydarzeniem w działalności Banku było Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 29 czerwca 1950 r.. Zgromadzenie to przyjęło nowy statut, wchłonęło Kasę Stefczyka z Drugni, Lisowa i Sędziejowic, tworząc na bazie tych instytucji finansowych Gminną Kasę Spółdzielczą w Chmielniku. W 1956 r. Walne Zgromadzenie delegatów zmienia nazwę z Gminnej Kasy Spółdzielczej na Kasę Spółdzielczą, zaś w 1963 r. następuje zmiana nazwy na Bank Spółdzielczy w Chmielniku.

Z inicjatywy władz samorządowych Banku w1969 r. podjęto budowę budynków bankowych przy udziale czynu społecznego. W 1969 r. oddaje się do użytku budynek w Drugni dla potrzeb nowo otwartej Filii Banku Spółdzielczego w Chmielniku, a w 1970 r. budynek Banku Spółdzielczego w Chmielniku. W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju organizuje się Oddział Banku w Pierzchnicy.

Od 01 lipca 1975 r., w wyniku reformy bankowej, Bank przejmuje od Banku Rolnego całą obsługę kredytową ludności wiejskiej wraz z kredytowaniem kółek rolniczych, spółek wodnych, zrzeszeń rolników, obsługę budżetu, obsługę obrotu nieruchomościami pochodzącymi z PFZ, a w późniejszym terminie ewidencję produkcji sprzedanej. Rozszerzona zostaje także działalność oszczędnościowo-rozliczeniowa Banku.

Od roku 1975 Bank Spółdzielczy w Chmielniku działał pod nadzorem Banku Gospodarki Żywnościowej. W 1996 roku podpisano umowę zrzeszenia z Małopolskim Bankiem Regionalnym S.A. w Krakowie, a od 2002 roku Bank zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

W ostatnich latach podjęto liczne działania mające na celu podniesienie standardów obsługi klienta. Zmodernizowano posiadaną bazę lokalową w Centrali Banku i Punkcie Kasowym w Pierzchnicy, wybudowano parkingi przy budynku Banku i zainstalowano bankomaty przy budynku Centrali Banku i przy budynku Urzędu Gminy w Pierzchnicy. Przeprowadzono również gruntowne zmiany od strony informatycznej (modernizacja sprzętowo-programowa) oraz wdrożono bankowość internetową.

Oferta Banku Spółdzielczego w Chmielniku jest ciągle poszerzana i dostosowywana do aktualnych potrzeb i oczekiwań klientów. Bank specjalizuje się w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Znajdziesz nas też tutaj