Skip to main content
 • Kredyt "Szybka inwestycja"

  Kredyt "Szybka inwestycja"

  CECHY PRODUKTU

  Rodzaj produktu

  Uproszczony kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym.

  Segment docelowy

  Produkt przeznaczony dla Klientów:

  1)          prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego;

  2)          zewnętrznych i wewnętrznych.

  Przeznaczenie produktu

  1.         Finansowanie inwestycji związanych z:

  1)         zakupem środków transportu;

  2)         zakupem maszyn i urządzeń;

  3)         zakup innych środków rzeczowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej/rolniczej;

  4)         zakupem nieruchomości;

  5)         zakupem budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności gospodarczej;

  6)         remontem/adaptacją budynków lub pomieszczeń służących do prowadzenia działalności gospodarczej;

  7)         zakupem komputerów i sprzętu biurowego;

  8)         spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku, udzielonego na w/w cele;

  9)         wykupem środków trwałych z leasingu.

  2.         Kredytowaniu mogą podlegać:

  1)           nowe środki trwałe, których rok produkcji, co najwyżej poprzedza rok złożenia wniosku o kredyt;

  2)           używane środki trwałe, których rok produkcji poprzedza rok złożenia wniosku, co najwyżej o 15 lat.

  3.         Wiek środka trwałego ustalany jest jako różnica pomiędzy rokiem założenia wniosku kredytowego a rokiem produkcji środka trwałego.

  4.         Nakłady niezwiązane z bezpośrednim zakupem (montaż środka trwałego) nie mogą przekroczyć 10% wartości zakupionego środka trwałego.

  5.         W przypadku refinansowania nakładów już poniesionych przez Kredytobiorcę, finansowaniem objęte mogą być środki trwałe zakupione w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia      wniosku. Ograniczenie to nie dotyczy spłaty kredytu/leasingu.

  6.         Warunkiem spłaty kredytu w innym Banku jest przedstawienie przez Klienta pozytywnych opinii z banku, w którym posiada kredyt o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań. Dodatkowo, Klient zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie               z banku potwierdzające aktualną wysokość zadłużenia z tytułu kredytu objętego wnioskowaną transakcją oraz dokumenty potwierdzające formę przyjętego zabezpieczenia.

  7.         Zapisy dotyczące używanych i nowych środków trwałych nie dotyczą zakupu nieruchomości oraz remontu i adaptacji.

  Wymagania dodatkowe wobec Klienta

  Wymagania dodatkowe wobec Klienta:

  1)         posiadanie rachunku bieżącego w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty. Nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku rachunek bieżący, przed uruchomieniem kredytu;

  2)         posiadanie rachunku pomocniczego w Banku, wykorzystywanego wyłącznie dla potrzeb uruchamiania środków pochodzących z kredytu z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności oraz przypisanego do niego odrębnego Rachunku VAT, które do dnia uruchomienia ostatniej transzy kredytu (włącznie) pozostaną otwarte (nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku rachunek pomocniczy/VAT, przed uruchomieniem kredytu), z zastrzeżeniem, że wymóg ten dotyczy przypadku, gdy przedsięwzięcie inwestycyjne jest finansowane kredytem w kwotach brutto;.

  Maksymalna kwota kredytu

  1.            Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem, ale nie może być większa niż 500 000 PLN.

  2.            Jeden Klient może korzystać z kilku kredytów, jednak łączna suma zaangażowania Banku wobec Klienta w ramach tego produktu, nie może jednocześnie przekroczyć 1 500 000 PLN.

  3.            Dla kredytów przeznaczonych w całości na finansowanie spłaty zadłużenia w innych bankach, maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż kwota zadłużenia pozostającego do spłaty oraz w przypadku środków trwałych nie może być wyższa niż aktualna wartość rynkowa refinansowanego środka trwałego - wynikająca z polisy AC lub wyceny rzeczoznawcy.

  Minimalna kwota kredytu

  Minimalna kwota kredytu wynosi 20 000 PLN.

  Bank Spółdzielczy w Chmielniku

  ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

  Tel. 41 354 22 67

   
  Znajdziesz nas też tutaj