Skip to main content
 • Kredyt inwestycyjny

  Kredyt inwestycyjny

  CECHY PRODUKTU

  Rodzaj produktu

  Kredyt inwestycyjny udzielany w rachunku kredytowym.

  Segment docelowy

  Produkt przeznaczony dla Klientów:

  1)         prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego;

  2)         zewnętrznych i wewnętrznych.

  Przeznaczenie produktu

  1.         Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności finansowanie:

         1)              przedsięwzięć nowych i rozwojowych:

                 a)              zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,

                 b)              zakupu ziemi,

                c)              zakupu lub budowy nieruchomości,

                d)              zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,

                e)              przyrostu kapitału obrotowego wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego,

  2)               modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;

  3)              zakupu udziałów lub akcji;

  4)              innych nakładów m.in.:

                 a)              poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,

                 b)              licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji,

                 c)              ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją,

                 d)              spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.

  2.         Spłata kredytu/wykupu środków trwałych z leasingu nie może dotyczyć kredytów/kontraktów leasingowych obsługiwanych nieterminowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy (maksymalne dopuszczalne opóźnienie: 14 dni) lub aktualnie przeterminowanych. Warunkiem spłaty kredytu w innym banku jest przedstawienie przez Klienta pozytywnych opinii z banku/firmy leasingowej, w którym posiada kredyt/leasing o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań. Dodatkowo, Klient zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie z banku/firmy leasingowej potwierdzające aktualną wysokość zadłużenia z tytułu kredytu/leasingu objętego wnioskowaną transakcją oraz dokumenty potwierdzające formę i rodzaj przyjętego zabezpieczenia.

  3.         Kredyt inwestycyjny udzielany może być na refinansowanie  nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Klienta na cele inwestycyjne opisane w ust. 1, w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Ograniczenie to nie dotyczy spłaty kredytu/leasingu.

  4.         W przypadku, gdy Klientowi przysługuje prawo do zwrotu VAT kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie wartości netto przedsięwzięcia. Na wydatki związane z finansowaniem podatku VAT Bank może udzielić kredytu rewolwingowego.

  5.         Bank może udzielić kredytu na finansowanie inwestycji o charakterze niedochodowym (obiekty o charakterze socjalnym, kulturalnym, charytatywne) pod warunkiem, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta, skutkującej przekwalifikowaniem do grupy wyższego ryzyka oraz zabezpieczenia spłaty kredytu z innych źródeł niż finansowane przedsięwzięcie.

  Wymagania dodatkowe wobec Klienta

  Wymagania dodatkowe wobec Klienta:

  1)         posiadanie rachunku bieżącego w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty. Nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku rachunek bieżący, przed uruchomieniem kredytu;

  2)         posiadanie rachunku pomocniczego w Banku, wykorzystywanego wyłącznie dla potrzeb uruchamiania środków pochodzących z kredytu z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności oraz przypisanego do niego odrębnego Rachunku VAT, które do dnia uruchomienia ostatniej transzy kredytu (włącznie) pozostaną otwarte (nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku rachunek pomocniczy/VAT, przed uruchomieniem kredytu), z zastrzeżeniem, że wymóg ten dotyczy przypadku, gdy przedsięwzięcie inwestycyjne jest finansowane kredytem w kwotach brutto;

  Maksymalna kwota kredytu

  1.         Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziału środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i od wartości przedsięwzięcia finansowanego kredytem.

  2.         Dla kredytów przeznaczonych w całości na finansowanie spłaty zadłużenia w innych bankach, maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż kwota zadłużenia pozostającego do spłaty oraz nie może być wyższa niż aktualna wartość rynkowa refinansowanego środka trwałego - wynikająca z polisy AC lub wyceny rzeczoznawcy.

  Minimalna kwota kredytu

  Minimalna kwota kredytu wynosi 50 000 zł lub równowartość w walucie obcej.

  Udział własny Klienta

      1.         Wymagany minimalny udział środków własnych Klienta w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi:

      a) 10% wartości przedsięwzięcia w przypadku, jeżeli kredyt jest objęty gwarancją/poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości minimum 30% kwoty kredytu;

      b) 20% wartości przedsięwzięcia - netto jeżeli Klientowi przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT lub brutto jeżeli Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT;

      2.         Do środków własnych Klienta zalicza się m.in.

       a) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych;

       b) wartość dokumentacji technicznej (udokumentowany koszt nabycia względnie opracowania dokumentacji dla finansowanego projektu);

       c)  wartość posiadanych materiałów i urządzeń, nieruchomości przeznaczonej do celów wykonywania działalności gospodarczej związanych  z realizowanym projektem;

       d)  wartość zrealizowanych i opłaconych nakładów inwestycyjnych przed uzyskaniem kredytu bankowego;

       e)  pożyczki podporządkowane od udziałowca Klienta.

  3.         Do środków własnych nie zalicza się środków pochodzących z kredytu bankowego lub innych zobowiązań Klienta, z wyłączeniem przypadku opisanego w ust. 2 pkt e.

  4.         Wysokość środków własnych Klienta winna być udokumentowana.

  5.         W przypadku spłaty kredytu w innym banku/leasingu wkład własny zostaje ustalony na podstawie:

        a)  umowy kredytu/leasingu; i

        b)  wartości spłaconego kapitału w refinansowanym kredycie/leasingu.

  6.         Wkład własny nie jest wymagany w przypadku zastosowania formy zabezpieczenia w postaci kaucji – w wysokości minimum 30% wartości przedsięwzięcia (wraz z dodatkowym zabezpieczeniem związanym z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym).

  7.         Klient zobowiązany jest zaangażować środki własne na etapie rozpoczęcia realizacji danego przedsięwzięcia i udokumentować przed uruchomieniem przez Bank kredytu inwestycyjnego. Jeżeli kredyt jest uruchamiany w transzach, dopuszcza się angażowanie środków własnych proporcjonalnie do wysokości transzy, zgodnie z decyzją kredytową.

  8.         W przypadku zakupu środka trwałego na podstawie faktury wyrażonej w walucie obcej , do wyliczenia kwoty faktury stosuje się kurs średni NBP z dnia złożenia wniosku kredytowego.

  Okres kredytowania

  1.         Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 15 lat.

  2.         Kredytowanie inwestycji dzieli się na okres realizacji i okres spłaty.

  3.         Okres realizacji nie może przekroczyć 2 lat.

   

  Bank Spółdzielczy w Chmielniku

  ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

  Tel. 41 354 22 67

   
  Znajdziesz nas też tutaj