Skip to main content

Wnioski Dobry start 300+

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Ważne!

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne: ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Kto może złożyć wniosek:

  • Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).
  • Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Do kiedy należy złożyć wniosek:

Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” należy składać co roku w terminie od 1 lipca do 30 listopada.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez:

Bank Spółdzielczy w Chmielniku umożliwia klientom składanie wniosków Dobry start 300+ w systemie bankowości elektronicznej eBankNet w sekcji wnioski. 

Pamiętaj:

  • wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do swojej bankowości elektronicznej. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

  • przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Dobry Start

  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku, który zostaje przekazany do ZUS.

Bank Spółdzielczy w Chmielniku

ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

Tel. 41 354 22 67

 
Znajdziesz nas też tutaj