Skip to main content
BLIK1

BLIK to popularny sposób płatności dostępny w aplikacji mobilnej

Z usługi mogą korzystać Klienci, którzy:

 • są posiadaczami konta osobistego w naszym Banku lub pełnomocnikami ogólnymi do tego rachunku,
 • posiadają urządzenie z zainstalowaną aplikacją mobilną BS Chmielnik (użytkownicy systemu Android mogą pobrać aplikację ze sklepu Google Play)
Wer-2-blik-baner-www-667x277-szabon-stronybps

Dzięki usłudze BLIK możesz:

 • szybko, prosto i bezpiecznie płacić w sklepach internetowych, stacjonarnych oraz w punktach usługowych bez konieczności podawania jakichkolwiek danych - wystarczy, że w aplikacji mobilnej Nasz Bank wygenerujesz kod BLIK, po czym zatwierdzisz za jej pośrednictwem transakcję,
 • wypłacać gotówkę w bankomatach bez użycia karty płatniczej,
 • dokonywać przelewów na telefon

BLIK - płać i wypłacaj wygodnie

Płatności w sklepach lub w Internecie:

 1. Poinformuj kasjera o chęci dokonania płatności za pośrednictwem BLIKA lub wybierz taką opcję na stronie www.sklepu, w którym dokonujesz zakupów
 2. Wygeneruj kod BLIK w aplikacji mobilnej Nasz Bank
 3. Wprowadź kod BLIK na klawiaturze terminala lub urządzenia mobilnego (lub skopiuj ten kod i wklej na stronie sklepu)
 4. Zatwierdź operację w aplikacji poprzez wprowadzenie kodu PIN do aplikacji, jeżeli kwota transakcji tego wymaga
 5. To już wszystko - zakupy opłacone

Wypłata gotówki z bankomatu:

 1. Wybierz formę wypłaty środków bez karty / Wybierz opcję wypłata za pośrednictwem BLIK
 2. Podaj kwotę transakcji
 3. Wygeneruj kod BLIK w aplikacji mobilnej Nasz Bank
 4. Wprowadź wygenerowany kod na klawiaturze w bankomacie
 5. Potwierdź dokonanie operacji w aplikacji mobilnej Nasz Bank poprzez wprowadzenie kodu PIN do aplikacji, jeżeli kwota transakcji tego wymaga
 6. Wypłata dokonana

*Kolejność poszczególnych kroków może się różnić w zależności od wybranej sieci bankomatów

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI BLIK
REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI BLIK DOSTĘPNEJ W APLIKACJI MOBILNEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z GRUPY BPS LUB NIEZRZESZONEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z BANKIEM POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. 
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usługi BLIK w Aplikacji Mobilnej przez Klientów Banku (dalej „Regulamin”).
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna Banku służąca do obsługi usługi BLIK przez Klientów Banku, umożliwiająca dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi Aplikacji Mobilnej do dokonywania płatności przy użyciu Kodu BLIK;
2) Akceptant – podmiot, który udostępnia zapłatę za usługę lub towar za pośrednictwem Usługi BLIK;
3) Bank – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. lub bank spółdzielczy zrzeszony, lub niezrzeszony a współpracujący z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w zakresie Usługi BLIK, który udostępnia usługę BLIK swoim Klientom;
4) Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub małoletni powyżej 13 roku życia korzystająca z oferty Banku w zakresie Rachunku bankowego (w tym Posiadacz rachunku, Pełnomocnik ogólny, Użytkownik Aplikacji Mobilnej);
5) Kod BLIK – jednorazowy sześciocyfrowy kod generowany w Aplikacji Mobilnej, służący do autoryzacji Transakcji BLIK przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej;
6) Osoby nieuprawnione - są to osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne, niebędące Użytkownikiem Aplikacji Mobilnej;
7) Pełnomocnik ogólny - osoba fizyczna, upoważniona przez Posiadacza rachunku do dysponowania rachunkiem w takim zakresie jak Posiadacz rachunku, włącznie z zamknięciem rachunku, o ile tak stanowi treść pełnomocnictwa;
8) Posiadacz rachunku – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub małoletni powyżej 13 roku życia, która zawarła z Bankiem Umowę, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze współposiadaczy rachunku;
9) Rachunek bankowy/Rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek rozliczeniowy bieżący lub pomocniczy prowadzony w złotych polskich w Banku na rzecz Posiadacza rachunku, służący do wykonywania transakcji, przechowywania środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń;
10) Regulamin Aplikacji Mobilnej – Regulamin aplikacji mobilnej Banku;
11) System BLIK – polski schemat płatności mobilnych, który umożliwia Posiadaczowi rachunku korzystającego z Aplikacji Mobilnej dokonywanie Transakcji BLIK;
12) Szybka Płatność – Transakcja BLIK dokonana z wykorzystaniem Kodu BLIK, który został wyświetlony Użytkownikowi bez zalogowania Użytkownika do Aplikacji Mobilnej (dostępność usługi określa Regulamin Aplikacji Mobilnej);
13) Terminal POS – terminal umożlwiający dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy wykorzystaniu Usługi BLIK;
14) Transakcja BLIK – transakcja płatnicza zainicjowana przez Klienta przy użyciu Aplikacji Mobilnej, za pośrednictwem Systemu BLIK, wymagająca autoryzacji Kodem BLIK;
15) Umowa – umowa o Rachunek lub umowa ramowa tj. o prowadzenie Rachunku wraz z innymi produktami i usługami bankowymi;
16) Urządzenie mobilne – wielofunkcyjne urządzenie przenośne z dostępem do internetu, integrujące w sobie funkcje komputera i/lub telefonu komórkowego;
17) Usługa BLIK – usługa umożliwiająca dokonywanie Transakcji BLIK; 
18) Użytkownik Aplikacji Mobilnej - Klient będący Posiadaczem rachunku lub osoba, która jest uprawniona do dysponowania Rachunkiem w ramach pełnomocnictwa ogólnego w Aplikacji Mobilnej w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku.
 
UŻYTKOWNICY USŁUGI BLIK
§ 2. 
 
1. Użytkownikiem Usługi BLIK może być Klient, który:
1) Posiada Rachunek lub jest Pełnomocnikiem ogólnym do Rachunku, z zastrzeżeniem, że rodzaje rachunków obsługiwanych przez Aplikację Mobilną określa Regulamin Aplikacji Mobilnej;
2) Podał w Banku numer telefonu komórkowego i jest on aktualny;
3) Podał inne dane wymagane do uruchomienia Usługi BLIK zgodnie z ofertą Banku oraz posiada Urządzenie mobilne powiązane z numerem telefonu operatora sieci telefonii komórkowej działającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające wymagania techniczne dotyczące instalacji i korzystania z Aplikacji Mobilnej;
4) Pobrał i zainstalował na Urządzeniu mobilnym Aplikację Mobilną;
5) Zapoznał się i zaakceptował warunki Regulaminu Aplikacji Mobilnej, wraz z wyrażeniem zgody na przekazywanie swoich danych do dostawcy Aplikacji Mobilnej wskazanego w Regulaminie Aplikacji Mobilnej;
6) Zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.
2. Bank umożliwia dostęp do Usługi BLIK Klientom Banku na zasadach określonych w Regulaminie.
 
AKTYWACJA USŁUGI BLIK
§ 3. 
 
1. Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w § 2 Użytkownik aktywuje usługę BLIK za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. W celu aktywacji usługi BLIK konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o Usługę BLIK.
3. Jednocześnie, akceptując niniejszy Regulamin, Klient upoważnia Bank, na mocy art. 104 ust. 3 Ustawy prawo bankowe oraz w celu korzystania jako Klient Banku z Usługi BLIK, jak i w celu dokonywania Transakcji BLIK, w okresie korzystania przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej z Usługi BLIK, do przekazywania informacji stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 Ustawy prawo bankowe pozostających w związku z realizacją zadań i czynności w ramach obsługi Systemu BLIK do: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Polskiego Standardu Płatności Sp. z o.o. i KIR S.A.
4. Użytkownik Aplikacji Mobilnej w każdym czasie może zmienić Rachunek, który będzie powiązany z Usługą BLIK. 
5. Użytkownik Aplikacji Mobilnej, który chciałby korzystać z Usługi BLIK na więcej niż jednym Urządzeniu mobilnym, powinien dokonać aktywacji Aplikacji Mobilnej oraz Usługi BLIK na każdym z tych urządzeń odrębnie. Należy jednak pamiętać, że Klient może posiadać tylko jedną aktywną Usługę BLIK powiązaną z jednym Rachunkiem.
6. Użytkownik Aplikacji Mobilnej może wyłączyć Usługę BLIK w każdej chwili w trybie natychmiastowym, poprzez: 
1) Dezaktywację Usługi BLIK;
2) Odinstalowanie Aplikacji Mobilnej;
3) złożenie dyspozycji w Placówce Banku.
7. Odstąpienie od Umowy Rachunku bankowego, który został powiązany z Usługą BLIK oraz wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie tej Umowy, skutkuje uniemożliwieniem korzystania z Usługi BLIK z chwilą skutecznego odstąpienia od Umowy, upływu okresu wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile Klient nie dokonał wyboru innego Rachunku w Aplikacji Mobilnej.
8. Ponowne korzystanie z Usługi BLIK jest możliwe dopiero po ponownej aktywacji tej usługi zgodnie z 
§3 Regulaminu.
 
TRANSAKCJE REALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI BLIK
§ 4. 
 
1. Usługa BLIK daje możliwość dokonywania:
1) Bezgotówkowych transakcji w Terminalach POS oraz przez Internet u Akceptantów (w tym Szybkich Płatności, jeżeli Bank udostępni taką funkcjonalność);
2) Wypłat gotówki w bankomatach oznaczonych znakiem systemu BLIK;
3) Przelewów na telefon, o ile Bank udostępni taką usługę. Informacja na temat dostępności tej funkcjonalności zostanie zamieszczona na stronie internetowej Banku.
2. Dokonanie Transakcji BLIK i jej autoryzacja w ramach Usługi BLIK wymaga:
1) Odblokowania Urządzenia mobilnego;
2) Zalogowania do Aplikacji Mobilnej;
3) Wygenerowania Kodu BLIK w Aplikacji Mobilnej;
4) Wprowadzenia wygenerowanego Kodu BLIK w Terminalu POS w sklepie stacjonarnym, w bankomacie lub na stronie internetowej w celu autoryzacji Transakcji BLIK;
5) Potwierdzenia Transakcji BLIK w Aplikacji Mobilnej kodem PIN ustanowionym w procesie aktywacji Aplikacji Mobilnej, w przypadku gdy jest to konieczne.
3. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank dla Transakcji BLIK jest moment autoryzacji Transakcji BLIK przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej.
4. Kod BLIK jest ważny 2 minuty od momentu jego wygenerowania. 
5. Transakcja BLIK realizowana przez Posiadacza rachunku między 13. a 18. rokiem życia, nieprzekraczająca w miesiącu kalendarzowym równowartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,  jest uważana jako dyspozycja mieszcząca się w granicach zwykłego zarządu. 
6. W przypadku dokonywania Szybkich Płatności w Terminalu POS poniżej limitu określonego na stronie internetowej Banku, Bank nie wymaga zalogowania się do Aplikacji Mobilnej, ani podania kodu PIN potwierdzającego Transakcję BLIK, a autoryzacja transakcji odbywa się w  oparciu  o  numer  urządzenia,  na którym zainstalowana jest Aplikacja Mobilna. Po 5 kolejnych tego typu Transakcjach BLIK wymagane jest dokonanie Transakcji BLIK z użyciem kodu PIN. Licznik jest resetowany przez podanie kodu PIN podczas potwierdzania wypłaty gotówki za pośrednictwem kodu BLIK w bankomacie lub podczas logowania się do Aplikacji Mobilnej.
Jeżeli kwota Szybkiej Płatności przekracza limit określony na stronie internetowej Banku lub Szybka Płatność jest wykonywana w innym kanale niż Terminal POS, wymagane jest potwierdzenie tej Transakcji BLIK kodem PIN w Aplikacji Mobilnej. 
7. Bank odmawia realizacji Transakcji BLIK w przypadku, gdy:
1) Rachunek został zamknięty;
2) Zostało odwołane pełnomocnictwo ogólne - przy czym odmowa realizacji Transakcji BLIK w tym przypadku nastąpi maksymalnie od drugiego dnia roboczego licząc od dnia złożenia dyspozycji odwołania pełnomocnictwa ogólnego;
3) Użytkownik Aplikacji Mobilnej podał nieprawidłowe dane podczas autoryzacji Transakcji BLIK;
4) Klient nie został uwierzytelniony;
5) Został przekroczony czas ważności Kodu BLIK;
6) Został przekroczony limit transakcyjny dla Transakcji BLIK;
7) Kwota Transakcji BLIK przewyższa wysokość dostępnych środków na Rachunku Klienta.
8. Anulowanie Transakcji BLIK jest możliwe do momentu dokonania autoryzacji Transakcji BLIK. Po dokonaniu autoryzacji Klient może odwołać Transakcję BLIK wyłącznie u Akceptanta, jeżeli istnieje taka możliwość i Akceptant wyraża na to zgodę.
9. Szczegółową listę dostępnych funkcjonalności dla Usługi BLIK oraz informację o obowiązującej wysokości limitów kwotowych dla Transakcji BLIK czy limitu Szybkich Płatności (jeżeli Bank udostępnia taką funkcjonalność) można uzyskać w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.
1) Użytkownik Aplikacji Mobilnej, w zależności od oferty Banku, może dokonać: Włączenia i wyłączenia funkcji Szybkich Płatności w Aplikacji Mobilnej; 
2) Włączenia i wyłączenia Usługi BLIK.
10. Bank ma prawo zablokować możliwość korzystania z Usługi BLIK, ze względu na:
1) Uzasadnione przyczyny związane z bezpieczeństwem Usługi BLIK lub Urządzenia mobilnego powiązanego z tą Usługą;
2) Podejrzenia nieuprawnionego użycia Usługi BLIK;
3) Złamania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
11. Bank odblokowuje Usługę BLIK, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady.
12. Zablokowanie Usługi BLIK skutkuje brakiem możliwości jej aktywacji oraz dokonywania transakcji za pośrednictwem Usługi BLIK do momentu jej odblokowania, a zastrzeżenie Usługi BLIK skutkuje brakiem możliwości dokonywania transakcji w ramach Usługi BLIK oraz usunięciem Usługi BLIK.
13. Czynności związane z blokowaniem Usługi BLIK nie mają skutku względem Usługi BLIK aktywowanej przez innych Użytkowników Aplikacji Mobilnej będących Posiadaczami lub Pełnomocnikami ogólnymi do tego samego Rachunku.
 
INNE POSTANOWIENIA
§ 5. 
 
1. Użytkownik Aplikacji Mobilnej zobowiązany jest do:
1) Korzystania z przedmiotowej usługi zgodnie z zawartymi z Bankiem umowami oraz zapisami odpowiednich regulaminów produktowych;
2) Nieudostępniania Osobom nieuprawnionym Urządzenia mobilnego, na którym znajduje się Aplikacja Mobilna z Usługą BLIK, Kodu BLIK oraz kodu PIN do Aplikacji Mobilnej;
3) Podejmowania niezbędnych środków bezpieczeństwa służących zapobieganiu wystąpienia nieautoryzowanych transakcji, w tym odpowiedniego zabezpieczenia Urządzenia mobilnego poprzez:
a)  aktualizacje systemu operacyjnego oraz Aplikacji Mobilnej,
b)  stosowanie oprogramowania antywirusowego,
c)  stosowanie zapór bezpieczeństwa, jeżeli to możliwe,
d)  korzystanie z przeglądarek internetowych rekomendowanych przez Bank;
4) Ochrony i przechowywania osobno Urządzenia mobilnego z Aplikacją Mobilną, kodu PIN oraz innych danych służących do odblokowania ekranu Urządzenia mobilnego lub dostępu do Aplikacji Mobilnej z zachowaniem należytej staranności;
5) Niezwłocznego zgłoszenia faktu utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia Urządzenia mobilnego, na którym znajduje się Aplikacja Mobilna z Usługą BLIK. Zgłoszenie może zostać dokonane w oddziale Banku.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminów odpowiednich produktów bankowych.
3. Bankowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku:
1) Zmian w Usłudze BLIK lub w innych produktach mających wpływ na działanie Usługi BLIK,  związanych z postępem technologicznym i informatycznym, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa lub ułatwienie korzystania z Usługi BLIK, o ile powodują one konieczność zmiany Regulaminu;
2) Wprowadzenia nowych lub zmiany obecnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów, jeżeli powoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do rozwiązań wynikających z wydawanych przepisów prawa, rekomendacji lub interpretacji. 
4. O zakresie wprowadzanych zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 Bank zawiadamia Użytkownika aplikacji w sposób określony w Umowie, w terminie nie później niż dwa miesiące przed datą ich wejścia w życie.
5. O zmianach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, Użytkownik aplikacji jest informowany z pominięciem trybu opisanego w ust. 4, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Banku lub na wyciągu bankowym.
 
 
Regulamin obowiązuje od 1 października 2021 r.

Bank Spółdzielczy w Chmielniku

ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

Tel. 41 354 22 67

 
Znajdziesz nas też tutaj